Experiències

Font del Ferro

Cultural, Patrimoni

Font del Ferro i Aqüeducte

El paratge de la font del Ferro s’emplaça en una fondalada sota Sant Pere de Riu, dins els dominis de l’antic mas de Can Marquès (Tordera).

Per ell discorre una torrentera que desguassa a la riera de Pineda. La fondalada va quedar parcialment desfigurada amb la construcció de l’autopista c-32, l’any 1994. L’entornes degradà i va suposar la desaparició d’una mina d’aigua ferruginosa força popular (d’aquí el seu nom de Font del Ferro). A partir de 2007 es fan diverses intervencions ciutadanes i es recuperen la font i els voltants, per bé que amb un doll d’aigua diferent de l’antic.

A pocs metres, tot salvant la torrentera, en època romana es bastí una arcada que s’inclou dins la mateixa conducció d’aigua que el tram d’aqüeducte de Can Cua (Pineda de Mar). L’arcada s’ha consolidat en dues intervencions arqueològiques complementàries al llarg de 2012.

L’aqüeducte, segons l’estudi de F.Prat i Puig, era una obra hidràulica que prenia l’aigua de la riera de Pineda poc més amunt de Can Bofí. Al llarg d’un recorregut d’uns 3,5km més o menys paral·lel a ella, arribaria fins a l’indret de la masia de can Roig (Pineda de mar), on s’han documentat vestigis d’un establiment romà que probablement era propietat d’un important terratinent, promotor d’aquesta notable infraestructura.

El canal de l’aqüeducte salva el torrent de la Font del Ferro mitjançant una bella arcada única de mig punt, de 3, 13 metres de diàmetre i una alçada de 3,40m sobre el llit del torrent. Damunt d’ella transcorre la conducció amb un paviment impermeable de morter de calç i picadís de teula (opus signium) propi de les tècniques romanes. El canal tindria una coberta de protecció, ara desapareguda. Al sud de l’arcada, les excavacions arqueològiques van demostrar que la séquia gira cap a la riera de Pineda.