Sorteig d’un sopar per a 2 persones a un Restaurant participant a les XXX Jornades del Bacallà

BASES LEGALS SORTEIG

(sorteig de comentaris a Instagram guanya un sopar a un Restaurant adherit a la campanya XXX Jornades del Bacallà)

1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ
Ajuntament de Pineda de Mar  amb Plaça Catalunya, 1 08397 , de Pineda de Mar i identificada amb el número ESP0816200J organitza el sorteig (d’ara endavant, la Promoció) d’àmbit nacional, a desenvolupar a través d’Internet, exclusiu per a usuaris residents a Espanya d’acord amb el que disposa l’apartat requisits de participació.
La finalitat del sorteig és premiar la fidelitat dels nostres seguidors.

2.-DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ
La promoció s’iniciarà el 24 de març, i finalitzarà el 11 d’abril de 2023 a les 12:00 am.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ
Els requisits de participació seran els següents:
Podran participar aquelles persones que resideixin a Espanya i siguin més grans de 18 anys.
Només hi podran participar aquells participants que siguin titulars d’un compte a Instagram.
Els Participants hauran de comentar la publicació de la marca a la xarxa social Instagram etiquetant 2 amics durant el període de participació.
Els participants només podran participar amb un únic perfil d’Instagram. Si es detecta que un participant participa amb diversos perfils d’Instagram seran desqualificats.
L’aplicació acumularà mencions i hashtags d’un mateix participant encara que estiguin en diferents comentaris.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS
Es triarà el guanyador per mitjà de plataforma aleatòria. El guanyador serà comunicat l’11 d’abril a través dels perfils socials de la marca, juntament amb el certificat de validesa del sorteig.
El premi consistirà en un sopar per a 2 persones a un dels restaurants adherits a la XXX Jornades del Bacallà, el premi es lliurarà al o la guanyadora en persona.
El guanyador podrà contactar amb l’Empresa durant el termini de 15 dies a comptar de la data en què s’anunciï al perfil social de la marca. En cas que en el termini estipulat no es produís aquest contacte es procedirà a declarà el sorteig desert.
La celebració del sorteig, així com la concessió del premi, queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS
Si s’evidenciés que qualsevol dels Participants no compleix els requisits exigits a les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut de aquesta Promoció.
L’empresa es reserva el dret de declarar el sorteig desert.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS
No es permetran comentaris o opinions el contingut dels quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc no es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els Participants a la Promoció, i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d’altres Participants.
La participació en aquesta promoció, així com la publicació dels comentaris que es facin per part dels participants en les publicacions no podran vulnerar en cap concepte les Regles comunitàries d’Instagram ni les Condicions d’ús d’Instagram.
Si es descobrís per part de l’Empresa l’ús de mitjans fraudulents per a la participació, com ara l’ús de bots als comentaris, el premi no serà adjudicat i continuarà sent propietat de l’Empresa.

7.-EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el Participant respecte del premi que obtingui daquesta Promoció.
No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial del premi.
En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de l’Empresa i que afecti el normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre-la, incloent-hi la pàgina web de participació.

8.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
L’Empresa responsable del tractament de les seves dades és Ajuntament de Pineda de Mar amb domicili a Plaça Catalunya, 1 08397 , de Pineda de Mar i identificada amb el número ESP0816200J
De conformitat amb allò establert al Reglament General de Protecció de Dades, cada participant amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals consenteix que les seves dades personals siguin incorporades a un fitxer, titularitat d’aquesta, amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com difondre i donar publicitat als resultats, i tramitar el lliurament del premi.
Us informem que podeu exercir els vostres drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Oposició, Limitació del tractament, Portabilitat, oblit ia no ser objecte de decisions individuals automatitzades mitjançant l’enviament d’un e-mail turisme@visitpineda.com adjuntant còpia d’un document identificatiu .
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el Participant té dret a presentar una reclamació davant d’una Autoritat de Control, en particular a l’Estat membre on tingui la residència habitual, el lloc de treball o el lloc de la suposada infracció, en cas que considereu que el tractament de les vostres dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels vostres drets.
És per això que el participant declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals acceptant i consentint el tractament.

9.- CANVIS I ACCEPTACIÓ
Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels Participants a la Promoció.
El mer fet de participar al sorteig implica que el Participant accepta totalment les condicions d’aquestes Bases Legals. Així mateix, la participació en un sorteig d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de la xarxa social Instagram a través del qual se’n desenvolupa.

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes bases legals es regeixen de conformitat amb la llei espanyola. Són competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que es pugui plantejar en relació amb la validesa, la interpretació o el compliment d’aquestes bases els jutjats i els tribunals de la ciutat de residència del participant.